https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sustainable_logistics/pdf/005_02_00.pdf